Come visit

Park prirode Hutovo Blato

Prirodna baština

Kulturna baština

Vodena staza

Prijevoz

Ovo poglavlje govori o prirodnoj baštini Parka prirode Hutovo blato. Hutovo blato je jedinstvena submediteranska močvara, smještena u delti Neretve, na jugoistoku Bosne i Hercegovine (Slika 1.). Ova krška zelena ljepotica prostire se na površini od 7.824 ha, koja administrativno pripada Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Federacija Bosne i Hercegovine. Osim ljepote krajolika, ovo područje karakterizira i bogatstvo različitih vodenih ekosustava: močvare, jezera i rijeke, staništa brojnih ugroženih i endemičnih vrsta. Zbog svojih iznimnih prirodnih vrijednosti Hutovo blato je zaštićeno na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Klima

Ovo poglavlje govori o klimatskim karakteristikama Hut blata. Park prirode Hutovo blato nalazi se u donjem toku rijeke Neretve, oko 20 km uzvodno od Jadranskog mora u blizini granice s Republikom Hrvatskom. Zahvaljujući svom zemljopisnom položaju, neposrednoj blizini Jadranskog mora i reljefnim značajkama, Park prirode Hutovo blato ima povoljnu mediteransku klimu. Za ovu vrstu klime važna su suha i vruća ljeta s prosječnom temperaturom najtoplijeg mjeseca iznad 22°C. Na klimatske uvjete utječu neposredno brežuljkasto zaleđe, niska nadmorska visina i rijeka Neretva koja ovo područje otvara prema moru. Cijelo područje je pod izravnim utjecajem strujanja morskog zraka koji prodire duboko u unutrašnjost Neretve sve do Mostara. Broj sunčanih sati na ovom području u prosjeku iznosi oko 2300 sati tijekom godine. Stoga su u hladnijem razdoblju godine prosječne temperature zraka prilično visoke, a zime blage i kišovite, a jeseni toplije od proljeća.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Geografija

Ovo poglavlje govori o geografskim značajkama Hutova blata. Park prirode Hutovo blato nalazi se na području dinarskog krša u jugoistočnoj Hercegovini. Okružen je križastim masivima brežuljaka i krškim poljima s tipičnim geološkim oblicima karakterističnim za krš. U geološkom i strukturnom pogledu područje Hutovog blata pripada Jadranskoj karbonatnoj platformi, sa smjerom pružanja struktura sjeverozapad-jugoistok. Područje Parka prirode uglavnom je (51,3%) ravničarski teren. Ravničarski dio obuhvaća dvije kotline (depresije): Svitavsko blato i Hutovsko blato, međusobno odvojene vapnenačkim grebenom Ostrovo. Niski dijelovi Svitavske depresije imaju nadmorsku visinu od 1,5 do 3,5 metara, dok se nadmorska visina Hutovog blata kreće od -1,5 do 2,5 metara.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Staništa i zemljišni pokrov

Ovo poglavlje govori o Natura 2000 staništima i CORINE zemljišnom pokrovu Hutova blata. Stanište ili biotop je jedinstvena funkcionalna jedinica ekološkog sustava, određena zemljopisnim i raznim biotičkim i abiotičkim čimbenicima. Sva staništa s jednakim obilježjima čine jedan tip staništa. Hutovo Blato je područje iznimne biološke raznolikosti, s brojnim tipovima staništa. Na ovom području zabilježeno je 45 zajednica razvrstanih u 16 vegetacijskih tipova. Među navedenim staništima nalaze se i tipovi staništa od europskog značaja (Natura 2000 staništa), na temelju kojih je Park prirode Hutovo blato uvršten u Nacrt ekološke mreže Natura 2000 područja za Bosnu i Hercegovinu.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Biljni svijet

Ovo poglavlje govori o vegetacijskom pokrivaču Hutova blata. Zbog povoljnih ekoloških čimbenika i utjecaja mediteranske klime, područje Parka prirode Hutovo blato ima vrlo raznolik vegetacijski pokrivač. Floru Parka prirode čini više od 700 vrsta biljaka, a vegetacijski pokrivač čini 45 zajednica koje su razvrstane u 16 vegetacijskih klasa. Neke od ovih zajednica, zbog prisutnosti rijetkih i ugroženih biljnih vrsta, specifičnih orografsko-edafskih i drugih ekoloških uvjeta, uskog rasprostranjenja itd., mogu se označiti kao rijetke i ugrožene u Bosni i Hercegovini. Posebnu znanstvenu vrijednost Parka prirode Hutovo blato predstavlja opis dviju novootkrivenih zajednica koje je opisao profesor Nenad Jasprica 2009. godine s ovog područja.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Životinjski svijet

Ovo poglavlje govori o fauni Parka prirode Hutovo blato. Hutovo blato nalazi se na jednom od četiri selidbena puta ptica iz sjeverne i srednje Europe prema Aziji i Africi. Uz povoljne abiotske čimbenike (klima, geografski položaj, voda, tlo i dr.) i biotičke uvjete (vegetacija, mikrofauna i makrofauna i dr.), ptice u Hutovom blatu pronalaze obilje hrane, tišinu i mir za odmor. Stoga je ovo područje od davnina prepoznato kao važno stanište ptica močvarica

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Zaštita prirodne baštine Hutovog blata

Ovo poglavlje govori o zaštiti prirode Hutovog blata. Hutovo blato kao stanište mnogih biljnih i životinjskih vrsta spominje se od davnina. Nakon Drugoga svjetskog rata Hutovo blato je zaštićeno isključivo kao elitno lovište. Povijest ovog mjesta kao zaštićenog područja prirode počinje od 1954. godine kada je na 6144 ha osnovan rezervat ornitofaune "Hutovo blato". U okviru ornitofauničnog rezervata 1959. godine izoliran je strogi rezervat ptica Škrka na 350 ha.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Ova rubrika govori o kulturno-povijesnim i tradicijskim vrijednostima Hutovog blata koje su impresivne kao i njegove prirodne značajke. Zahvaljujući svom položaju i povoljnim geografskim obilježjima, dolina Neretve je od davnina bila gusto naseljena i važan prometni pravac između Jadrana i unutrašnjosti. Smještena na razmeđi različitih kultura i civilizacija, baština Hutovog blata pokazuje različite utjecaje koji se očituju u jeziku, tradicijskim zanatima, gastronomiji i iznimnoj povijesnoj materijalnoj baštini, koja uključuje tri nacionalna spomenika Bosne i Hercegovine.

Kulturna dobra

Ovo poglavlje govori o kulturnim dobrima Hutova blata. Dolina Neretve bila je i ostala prirodni put komunikacije između Jadrana i unutrašnjosti, koji je od davnina održavao život na ovim prostorima. Iz tih povijesnih vremena ostali su brojni tragovi pokretnih i nepokretnih vrijednih kulturno-povijesnih dobara. Hutovo Blato je područje koje je zasigurno nudilo dobre uvjete za život stanovništva, a posebno za razvoj ribarstva i lova, za razmjenu dobara prometom plovnim putovima Krupe i Neretve koji idu kako prema unutrašnjosti tako i prema Jadranskom moru. Situacija je bila dobra i zbog blizine Narone (Vid kod Metkovića), drevnog trgovačkog središta. Područje Hutova bilo je bogato vegetacijom, šumama, drago, a svakako je bilo prilično gusto naseljeno u rimsko doba.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Nematerijalna kulturna baština

Ovo poglavlje govori o nematerijalnoj kulturnoj baštini na području Parka prirode Hutovo blato.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Ovaj dio govori o vodenoj stazi, jedinstvenoj turističko-obrazovnoj ponudi Parka prirode Hutovo blato, koja posjetiteljima omogućuje istinski uživanje u prirodnim blagodatima ove zaštićene submediteranske močvare Slika 19. Plovidba rijekom Krupom i nizom jezera : Deransko, Drijen, Orah, kao i kanali i jaruge koji ih povezuju, Aqua Staza pruža pogled na netaknuto bogatstvo i raznolikost močvare Hutovo blato, koja je zanimljiva i značajna iz ornitoloških, ihtioloških, znanstvenih, ekoloških i turističkih gledište.

Opis vodene staze

Ovo poglavlje govori o vodenoj stazi Hutovo blato. Ovo poglavlje govori o vodenoj stazi Hutovo blato, vodenoj ruti koja pokazuje prave prirodne vrijednosti i ljepote Hutova blata. Sa 61 povremeno ili stalno aktivnim izvorom i šest jezera: Deransko, Jelim, Drijen, Orah, Škrka i Svitava, koji su povezani kanalima i jarugama, zajedno s rijekom Krupom, Park prirode Hutovo blato nudi veliku raznolikost i bogatstvo vodenih krajolika, što se rijetko gdje može vidjeti i doživjeti.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Ovaj dio govori o prijevozu na širem području Hutovog blata. Zahvaljujući svom položaju, Hercegovačko-neretvanska županija je vrlo važan prometno-strateški pravac, koji povezuje kontinentalni središnji dio Bosne i Hercegovine s Jadranskim morem. Zastupljenost različitih načina prijevoza, od zračnog (Međunarodna zračna luka Mostar), željeznice (željeznica Sarajevo-Ploče) do cestovnog (autoceste, magistralne ceste) značajno doprinosi regionalnoj i međunarodnoj povezanosti Hutovog blata i komparativna je prednost kod putnika i posjetitelja. promet na ovaj dragulj hercegovačkog krša.

Zrakom

Ovo poglavlje govori o zračnom prometu koji se odvija preko Međunarodne zračne luke Mostar. Zračna luka Mostar otvorena je za civilni zračni promet 1965. godine, isključivo za domaće letove, a od 1984. godine Zračna luka Mostar je proglašena alternativnom zračnom lukom za Međunarodnu zračnu luku Sarajevo za vrijeme Olimpijskih igara, čime je dobila status međunarodne zračne luke. Nakon ponovne uspostave zračnog prometa 1998. godine, prekinute ratom 1991. godine, Zračna luka Mostar ulazi u novi razvojni period obilježen ulaganjima Europske zajednice u modernizaciju objekata i nabavku opreme za prihvat zrakoplova i putnika, kao i kapitalna ulaganja. i razvoj.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Vlakom

Ovo poglavlje govori o željezničkom prijevozu. U neposrednoj blizini Parka prirode Hutovo blato nalazi se željeznički kolodvor Čapljina. Željeznički promet karakterizira jednokolosiječna pruga, kao dio paneuropskog koridora V, koji povezuje Budimpeštu i Hrvatsku. Ova pruga čini važnu vezu s morskom lukom Ploče i riječnim lukama Šamac i Brčko. Ova pruga prati tok Neretve i dijelom povezuje željezničku mrežu Europe s lukom Ploče. Vlakovi su klimatizovani i predstavljaju vrlo dobru turističku ponudu u razgledavanju, a blizina željezničkog kolodvora Čapljina čini Hutovo blato potencijalnom usputnom destinacijom u razgledavanju.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Automobilom

Ovo poglavlje govori o tome kako automobilom doći do Hutovog blata. Okosnicu međunarodnih prometnih tokova Hercegovačko-neretvanske županije i Hutova blata čine Transeuropski koridor Vc i Jadransko-jonska magistrala, koji povezuju ovo područje s područjem jugoistočne i srednje Europe. Ova dva prometna koridora sijeku se u neposrednoj blizini Parka prirode. Naime, završni dio Koridora Vc od Počitelja do Bijače također je dio planirane Jadransko-jonske magistrale, a ovo raskrižje udaljeno je svega dvadesetak kilometara od Hutovog blata.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store

Autobusom

Ovo poglavlje govori o tome kako autobusom doći do Hutova blata. Hutovo Blato se nalazi u blizini raznih prometnica, što olakšava posjet Parku prirode. Posljednjih godina, zbog ekspanzije turizma, jedan od oblika turističkih usluga organizira se i autobusom. Hutovo Blato se nalazi na cesti turističkih, kulturnih i prirodnih putova. Često se organiziraju autobusni posjeti turistima s Jadrana, uglavnom Dubrovnika i Splita, te posjete učenika i studenata u obrazovne svrhe. Također, ovdje se organiziraju različiti kongresi, simpoziji i radionice.

Za više informacija o ovoj temi skinite aplikaciju na Google Play Store ili Apple Store